977 33 24 10 info@admediterrani.cat

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

Especialitzats

Som una empresa especialitzada en la gestió i administració de Comunitats de Propietaris i Urbanitzacions, bé sigui d’edificis en propietat horitzontal bé sigui per habitatges, vivendes unifamiliars pariades o per parcel.les.

En aquesta tasca diària d’administrar de la manera més eficient i rendible els diners de tots els propietaris en benefici del correcte funcionament de la Comunitat i/o Urbanització, nosaltres hi participem de forma eficient, ràpida i immediata en la seva gestió davant de qualsevol necessitat de qualsevol propietari.

A més, cal conèixer el marc normatiu i estar al dia de les novetats legislatives en matèria de propietat horitzontal. Recentment ha entrat en vigor la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya relatiu als drets reals que ha introduit modificacions respecte al règim jurídic de propietat horitzontal a Catalunya.

Així, vetllem pel bon funcionament de l’edifici o de l’urbanització, per les seves instal.lacions i serveis; preparem amb la debuda antel.lació a la Junta el pressupost per fer front a les despeses previsibles; atenem la conservació de l’edifici, disposant les reparacions i mesures que siguin urgents; la reclamació als propietaris que no abonin les quotes comunitàries; etc….. tot per la seva tranquilitat i debudament assessorats jurídicament per professionals experts.

SERVEIS PER A PROPIETARIS

 • Constitució legal i econòmica de la Comunitat d’acord a l’escriptura notarial, divissió en propietat horitzontal i obra nova.
 • Convocatòria i celebració de reunions ordinàries i extraordinàries, així com confecció de l’ordre del dia.
 • Confecció dels pressupostos i distribució de les quotes corresponents.
 • Realització de les actes derivades de les reunions.
 • Enviament de l’estat de comptes, ingressos i pagaments.
 • Emissió de rebuts de les quotes comunitàries aprovades.
 • Seguiment actiu dels cobraments periòdics de la Comunitat i gestió dels morosos per vía judicial.
 • Comunicació i reunions periòdiques amb el President i la seva Junta de govern.
 • Visites periòdiques per la supervisió i control de l’estat de l’edifici, reparacions i manteniment del mateix.
 • Assessorament jurídic.

SERVEIS PER A PROMOTORS

 • Estudi de l’escriptura de divissió de propietat horitzontal i obra nova.
 • Creació de la “base de dades” dels propietaris (Finques, coeficients, titularitat i domicili).
 • Enviament de la convocatòria.
 • Confecció del pressupost anual previsible de despeses.
 • Alta/es dels comptadors elèctrics (escales, baixos, zona amb jardí,….).
 • Alta/es dels comptadors d’aigua (escales, piscines-rec-dutxes,…).
 • Signatura del contracte de manteniment de l’ascensor/s.

 

Celebració de la reunió constitutiva:

 • Benvinguda, presentació i introducció de l’acte constitutiu, informació dels aspectes legals i imprescindibles per otorgar a la Comunitat de Propietaris la corresponent personalitat jurídica.
 • Nomenament dels càrrecs de la Junta de Govern.
 • Proposta d’Administracions del Mediterrani SL per oferir els seus serveis com administradors, explicant la seva funció i els seus honoraris.
 • Presentació de la proposta de pressupost annual.

 

Gestions posteriors a la reunió:

 • licitut de legalització del llibre d’actes al Registre de la Propietat.
 • Transcripció de l’acta constitutiva.
 • licitut del NIF a la Delegació d’Hisenda.
 • Obertura de compte corrent a l’Entitat bancària escollida.
 • Enviament de l’acta constitutiva a tots els propietaris.