977 33 24 10 info@admediterrani.cat

SERVEIS IMMOBILIARIS LEGALS

Per propietaris i promotors

Li oferim un ampli ventall de serveis immobiliaris legals, per compradors, propietaris, particulars, gestió urbanística, constructors i promotors, tant espanyols com estrangers.

Vegi tot el que li podem oferir en serveis legals en l’entorn de la gestió immobiliaria. I si te algun dubte pot contactar-nos mitjançant la nostra secció de contacte.

Serveis per a compradors de vivendes, parcel·les o negocis

 • Preparació i supervisió de contractes de compra, senyal, opció, traspàs o construcció de xalets i edificis.
 • Comprovació de dades en Registres de la Propietat, Ajuntaments, Hisenda i altres organismes oficials.
 • Assessorament fiscal.
 • Gestió de tots els tràmits relacionats amb la compra d’habitatges, parcel·les, locals o negocis.
 • Indemnitzacions per demores o altres incompliments de contracte per part d’empreses constructores o promotores.

Serveis legals per a propietaris d’immobles o negocis

 • Preparació o supervisió de contractes de lloguer, compravenda, construcció o traspàs.
 • Reclamació de rendes a inquilins.
 • Reclamacions a constructors, promotores i companyies asseguradores per defectes constructius o per qualsevol altra causa.
 • Problemes amb veïns o comunitats de propietaris.
 • Herències.
 • Indemnitzacions per danys, incompliments de contracte o per qualsevol altra causa.
 • Resolució de problemes amb hipoteques o embargaments.

Serveis legals per a particulars

 • Constitució de societats civils i mercantils.
 • Reclamació judicial i extrajudicial de tota classe de deutes.
 • Assessorament i gestió d’inversions estrangeres.
 • Administració de patrimonis.
 • Preparació i gestió d’herències.
 • Assessorament legal, civil i mercantil a empreses.
 • Preparació i supervisió de tota mena de contractes.

Gestió urbanística integral

 • Obtenció, anàlisi i valoració d’antecedents documentals, amb verificació de dades registrals i cadastrals.
 • Estudis de viabilitat de tota mena de projectes.
 • Constitució i administració de Juntes de Compensació.
 • Redacció i gestió de plans parcials.
 • Projectes de reparcel·lació.
 • Gestió de Programes d’actuacions integrades.
 • Constitució i Administració d’Agrupacions d’Interès Urbanístic.
 • Anàlisis comparatives d’ofertes pressupostàries.
 • Sol·licitud i tràmits de préstecs bancaris.
 • Estudi i tràmit de recursos administratius i contenciós-administratius.

Serveis legals a constructors i promotors, espanyols i estrangers

 • Assessorament i gestió integral de construccions, promocions i urbanitzacions.
 • Preparació i supervisió de contractes de compravenda, execució d’obres, mediació, comercialització i tota la documentació legal complementària que precisi la seva activitat.
 • Reclamacions a compradors per impagament de quantitats ajornades, per incompliments de contracte o per qualsevol altre concepte.
 • Reclamacions a sub-contractistes i empreses de serveis i subministraments.
 • Resolució de problemes amb ajuntaments o altres organismes oficials.
 • Resolució de problemes amb entitats bancàries.
 • Assessorament i gestió urbanística integral